Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego Fabryka Futbolu obowiązujący

od dnia 25 grudnia 2014 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Fabryka Futbolu to sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fabrykafutbolu.net (zwany dalej „Fabryka Futbolu“),prowadzony jest przez Pawła Lewandowskiego - Fabryka Futbolu Paweł Lewandowski, ul. Mikołaja Reja 21, 22-400 Zamość, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9222258910, REGON 951217329, z którym Kupujący mogą się kontaktować w następujący sposób:

a) pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Fabryka Futbolu, ul. Mikołaja Reja 21 22-400 Zamość,
b) telefonicznie pod nr telefonu: 533 764 367 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący),
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

2. Fabryka Futbolu prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową dostępną pod adresem www.fabrykafutbolu.net, drogą mailową oraz telefoniczną.

3.
DEFINICJE

DZIEŃ ROBOCZY – każdy jeden dzień od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz umożliwiający utworzenie indywidualnego Konta w Sklepie Internetowym.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA –
Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KUPUJĄCY – osoba fizyczna, posiadająca pełną jak i ograniczoną zdolność do czynności prawnych w wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, w tym również konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY (k.c.) – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Kupującym otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Towarach w Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej za wyraźną zgodą Kupującego.

TOWAR - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.fabrykafutbolu.net
.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Paweł Lewandowski prowadzący firmę pod nazwę Fabryka Futbolu Paweł Lewandowski,
ul. Mikołaja Reja 21, 22-400 Zamość, na podstawie wpisu do CEIDG, NIP 922-225-89-10, REGON 951217329
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

USŁUGOBIORCA –
osoba fizyczna, posiadająca pełną jak i ograniczoną zdolność do czynności prawnych w wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, w tym również konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną -która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).


ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą

4. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego pod adresem : www.fabrykafutbolu.net.

6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
b) zasady zawierania Umów Sprzedaży Towarów z wykorzystaniem Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego.


7. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu oznacza wyłączenie możliwości Kupującemu złożenia Zamówienia.

8. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

10. Gromadzenie oraz wykorzystywanie danych o Kupujących przez sklep Fabryka Futbolu jest sprowadzone do niezbędnego minimum, jakie wymagane jest do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej towarów, a mianowicie obejmuje podanie adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz danych osobowo-adresowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji Zamówień i nie są w żaden sposób udostępnienie osobom trzecim. Zmiany tych danych Kupujący może dokonać w każdym czasie logując się na swoim Koncie. Powyższe spełnia wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

11. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Kupujący jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży na podstawie złożonego Zamówienia, bez składania w tym zakresie odrębnych oświadczeń Kupującego.

12. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

13. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania Zamówienia Towaru w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności oraz braku danego towaru w sklepie. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania Zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia.

15. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.


§ 2 Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Kupującego poprzez zaznaczenie checkbox’a „Zapisz się do naszego newslettera” znajdującego się w polach adresu dostawy w trakcie rejestracji Konta, składania Zamówienia lub w ramach konta.

2. Świadczenie usługi dostarczania Newslettera rozpoczyna się odpowiednio z chwilą założenia Konta, złożenia Zamówienia lub wpisaniu adresu email w odpowiednio oznaczonym polu pod pytaniem „
Chcesz być na bieżąco, dodaj swój e-mail do newslettera“ w prawym dolnym rogu głównej strony.

3. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: Fabryka Futbolu ul. M. Reja 21 22-400 Zamość.

4. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących czynności technicznych przez Usługobiorcę – dokonaniu rejestracji poprzez odpowiednie wypełnienie Formularza Rejestracyjnego celem założenia indywidualnego Konta oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Podczas rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę określonych danych Usługobiorcy wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym celem dokonania prawidłowej rejestracji Konta.

5. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: Fabryka Futbolu, ul. Mikołaja Reja 21 22-400 Zamość.

6. Formularz Zamówienia – procedura składania zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia odbywa się w sposób następujący:

a) korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym,
b) należy pamiętać o wybraniu odpowiedniego rozmiaru poprzez kliknięcie odpowiedniego pola, które podświetli się wówczas na pomarańczowo),
c) aby wybrać kolejny produkt i kontynuować zakupy należy cofnąć sie do preferowanej kategorii,
d) jeżeli wszystkie produkty które chcesz zakupić znajdują się już w "KOSZYKU" wejdź w koszyk znajdujący się w prawym górnym rogu i wybierz pole "REALIZUJ ZAMÓWIENIE",
e) po rozwinięciu zawartości koszyka widoczne będzie "PODSUMOWANIE ZAKUPÓW" zawierające ilość Towarów, cenę, wybrany rozmiar oraz ewentualne koszty wysyłki,
f) poniżej należy wybać dokument sprzedaży (paragon fiskalny lub FV),
g) jeżeli klient posiada już zarejestrowane konto należy zalogować się podając adres email oraz hasło,
h) jeżeli Kupujący nie posiada konta oraz nie chce go założyć należy tylko wypełnić wskazane pola w adresie dostawy,
i) jeżeli Kupujący wybrał FV jako dokument sprzedaży należy obowiązkowo podać nazwę firmy w polu „FIRMA“, wówczas pojawi się dodatkowe pole na wpisanie numeru NIP,
j) jeżeli adres dostawy jest inny niż dane do FV, Kupujący zaznacza opcję "PROSZĘ UŻYĆ INNEGO ADRESU ROZLICZENIOWEGO/FAKTURA VAT", wówczas pojawią się dodatkowe pola dotyczące adresu rozliczeniowego, które Klient musi wypełnić,
k) Klient ma możliwość pozostawienia dodatkowej informację dla Sprzedawcy w polu "ZOSTAW WIADOMOŚĆ",
l) następnie Klient dokonuje wyboru metody dostawy wybierając preferowaną formę wysyłki,
m) jeżeli Klient wybrał formę dostawy po wcześniejszej przedpłacie, powinien zaznaczyć odpowiednio metodę płatności "ZAPŁAĆ PRZELEWEM" lub "ZAPŁAĆ PRZEZ payU“,
n) jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem zaznacza w "METODZIE PŁATNOŚCI" pole "ZAPŁAĆ PRZY ODBIORZE, PŁACISZ ZA TOWAR PRZY DOSTAWIE"

o) warunkiem koniecznym dokonania zakupu jest spełnienie 3 warunków:

- zapoznanie się z regulaminem Sklepu Internetowego, a następnie zaznaczenie pola "Zgadzam się z warunkami i zasadami świadczenia usług przez Sklep Internetowy Fabryka Futbolu oraz zobowiązuje się do bezwarunkowego ich przestrzegania“,
- wyrażenie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez zaznaczenie pola "Wyrażam bezwarunkową zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997)",
- zapoznanie się i zaznaczenie pola możliwość odstąpienia od umowy "Zapoznałem się z przysługującym mi prawem do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy";

p) ostatnim krokiem w Formularzu Zamówienia jest wybranie pola "POTWIERDŹ ZAKUP",

q) po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia na ekranie wyświetli sie "POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA" zawierające informacje o kosztach zamówienia, nr konta bankowego do wykonania dyspozycji przelewu, nr zamówienia itp.,

r) na adres e-mailowy wskazany w Formularzu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail podsumowującą zamówienia wraz z załącznikami w formacie PDF (regulamin sklepu internetowego, zasady odstąpienia od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zgłoszenie reklamacyjne).

7. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego danych dotyczących Kupującego wskazanych w Formularzu Zamówienia, adresu poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży zgodnie z informacjami zawartymi w Formularzu Zamówienia. W wypadku Kupujących niebędącymi Konsumentami wymagane jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

8. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.


9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox lub Internet Explorer) oraz włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

10. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.


11. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru) Usługobiorca może składać:

a) pisemnie na adres: Fabryka Futbolu ul. Reja 21 22-400 Zamość;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
[email protected].

13.Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


§ 3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Kupującego Zamówienia:

a) on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu Internetowego, dostępnej w sposób ciągły 7 dni w tygodniu, na podstawie Formularza Zamówienia o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu;
b) telefonicznie pod nr telefonu komórkowego: 533 764 367, w godzinach pracy tj. w dni robocze: 9.00 - 19.00 oraz w sobotę: 9:00 - 16:00 albo pod numerem komórkowym 693 333 680 dostępnym 24 H na dobę.


2. Aby doszło do Zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym Klient nie ma obowiązku:

a) zakładania Konta w Sklepie Internetowym,

b) logowania się do swojego Konta w Sklepie Internetowym.


3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty dostępne na stronie Sklepu Internetowego poprzez wykorzystanie Formularza Zamówień. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany przez Kupującego poprzez ich dodanie do „KOSZYKA“.

4. Do momentu naciśnięcia przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP“ Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Towarów.


5. Każdy Towar prezentowany do sprzedaży w Sklepie przez Sprzedawcę posiada rzetelny opis informujący Kupującego o:

a) podstawowych parametrach Towaru,
b) materiale z którego użyto do jego produkcji,
c) właściwościach użytkowych,
d) przeznaczeniu,
e) szczególnych warunkach użytkowania.

6. Zdjęcia umieszczonych Towarów mogą nieznacznie różnić się od realnej kolorystyki lub barwy danego Towaru.


7. Po podaniu przez Kupującego wszystkich wymaganych danych w Formularzu Zamówień niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:


a) przedmiotu Zamówienia (nazwa, marka, rozmiar, kolor, ilość Towaru),

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile takie będą występować);

c) wybranej metody płatności;

d) adresu dostawy Towarów.


8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie:


a) akceptacji Regulaminem Sklepu Internetowego czyli zaznaczenia pola „
Zgadzam się z warunkami i zasadami świadczenia usług przez Sklep Internetowy Fabryka Futbolu oraz zobowiązuje się do bezwarunkowego ich przestrzegania“;
b) wyrażenie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez zaznaczenie pola "Wyrażam bezwarunkową zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997)",
c) zapoznanie się i zaznaczenie pola możliwość odstąpienia od umowy "Zapoznałem się z przysługującym mi prawem do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy";
d) naciśnięcie przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP“.


9. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi złożenie oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.


10. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, zwierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji – częściowej realizacji albo anulowaniu całości Zamówienia.

11. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego na adres elektroniczny wiadomości „PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA“.


12. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji poprzez Formularz Zamówienia. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

a) podania przez Kupującego nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki,
b)
braku możliwości podjęcia kontaktu z Kupującym pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia,
c) nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Kupującego,
d) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Kupującego występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Kupującego w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu Internetowego, wykorzystywanie platformy Sklepu Internetowego niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszycie się pod inną osobę.

13. Zakupiony Towar doręczany jest Kupującemu wraz z dokumentem sprzedaży – paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, które stanowią dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym.


14. W przypadku zakupu kilku Towarów w ramach jednego Zamówienia, zamówione Towary mogą być przesłane do Kupującego w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.


15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 4. CENY

Wszystkie ceny Towarów w Sklepie Internetowym podawane są:

- w złotych polskich,
- w kwotach brutto,
- zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

 § 5. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1. Dostawa Towarów w żaden sposób nie jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

2. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Towarów za pośrednictwem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera (firmy DPD ) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówione Towary dokonując wyboru jednej z dostępnych form zapłaty:

a) przedpłata na rachunek bankowy Sklepu Internetowego,
b) płatność on-line przez PayU (plus karta płatnicza),
c) zapłata gotówką, przy odbiorze paczki.

4. Koszty dostawy Towarów są wskazywane w czasie składania Zamówienia. Gdy łączna cena ZAMÓWIENIA przekracza kwotę 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) Kupujący nie ponosi żadnych kosztów dostawy na terenie Polski (nie dotyczy zamówień ponadgabarytowych oraz sprzętu treningowego). Koszt dostawy dla Zamówień do wysokości: 249,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć złotych) wynoszą:

Paczka w ruchu
- (3-5 dni) - 9,00 zł brutto
Poczta Polska -
(2-5 dni) - 15,00 zł brutto
Kurier DPD - Standard (2-5 dni) - 15,00 zł brutto
Paczkomaty Inpost - (2-5dni) - 16,00 zł brutto

Koszty wysyłki za pobraniem:
Poczta Polska - (2-5 dni) - 21,00 zł brutto
Kurier DPD - (2-4 dni) - 20,00 zł brutto

5. Dostawy za granice realizowane są w ciągu 3-5 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności. Towar wysyłany jest kurierem DPD
lub Pocztą Polską. Koszty wysyłki za granicę Polski są uzależnione od kraju doręczenia paczki i są zgodne z cennikiem Kurier DPD i Poczty Polskiej, realizowane tylko po wcześniejszej przedpłacie na konto lub za pośrednictwem płatności on-line PayU.

Kurier DPD

a) Wielka Brytania i Irlandia Północna: 79,00zł brutto (3-4 dni robocze)
b) Niemcy: 50,00 brutto (2-3 dni robocze)
c) Francja: 79,00 zł brutto (3-4 dni robocze)
d) Portugalia 109,00 zł brutto (4-5 dni robocze)

6. Termin realizacji dostawy na terenie Polski wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania Kupującemu potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca podejmuje starania aby Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze do godz. 14.00 zostały doręczone następnego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć do 2-5 dni roboczych. O wydłużeniu czasu realizacji Zamówienia Sprzedawca za każdym razem poinformuje Kupującego telefonicznie lub drogą elektroniczną.

7. Kupujący odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera lub z Poczty Polskiej, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia Towaru jak również naruszenia opakowania Kupującemu przysługuje prawo do odmowy odebrania przesyłki. W takim przypadku Kupujący winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

§ 6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Prawo do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje Konsumentowi, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego Towaru.
Konsument ponosi koszty bezpośredniego zwrotu rzeczy do przedsiębiorcy w razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy art. 34 ust. 2 ust. o prawach konsumenta, co zostało wskazane w zasadach odstąpienia od umowy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę w formie pisemnej pod adresem Fabryka Futbolu Paweł Lewandowski, ul. Mikołaja Reja 21, 22-400 Zamość lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą w drodze jednoznacznego i wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpienia od umowy Sprzedaży który stanowi -
Załącznik nr 1. (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy) do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Konsument może przesłać informację o odstąpieniu od umowy Sprzedaży wraz z odsyłanym Towarem bezpośrednio na adres Sprzedawcy.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności,
nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, w tym koszty dostarczenia Towaru, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy o prawach konsumenta.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje
przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W szczególności Konsument może wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu płatności, w oświadczeniu odstąpienia od umowy Sprzedaży, na wskazany przez siebie numer rachunku bankowego.

8. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru od Konsumenta, chyba że sam zaproponował, że odbierze Towar od Konsumenta.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Towar przed upływem terminu 14 dni na następujący adres:  Fabryka Futbolu Paweł Lewandowski, ul. Mikołaja Reja, 21 22-400 Zamość.


10. Wraz ze zwracanym Towarem Konsument odsyła Sprzedawcy dowód zakupu.

11. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem złożonego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (koszty przesłania Towaru do Sprzedawcy). Koszty te nie podlegają zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.


12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W sytuacji gdy odesłany Sprzedawcy Towar jest uszkodzony, niekompletny lub jego stan wskazuje na ślady znacznego zużycia Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny Kupującemu tytułem odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

13. Zasady związane z odstąpieniem od zawartej Umowy Sprzedaży, w szczególności informacje kiedy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawiera załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu –
Załącznik nr 3 (Zasady odstąpienia od Umowy Sprzedaży).

 

§ 7. GWARANCJA, REKLAMACJA PRODUKTU

1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Towarów pozbawionych wad fizycznych.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za jakość sprzedanych Towarów i stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w ramach udzielonej gwarancji na zakupione Towary w Sklepie Internetowym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym – rękojmia.

3. Sprzedawca na zakupione Towary w Sklepie Internetowym udziela 12 miesięcznej gwarancji co do jakości Towaru od dnia jego doręczenia do Kupującego.

4. Reklamacje Kupujący zgłasza poprzez przesłanie reklamowanego Towaru do Sklepu Internetowego na adres: Fabryka Futbolu Paweł Lewandowski, ul. Mikołaja Reja 21, 22-400 Zamość. Towar musi być czysty i suchy.


5. Do reklamowanego Towaru Kupujący jest zobowiązany dołączyć dowód zakupu oraz opis wady jaka się ujawniła w Towarze wraz z określeniem żądania przewidzianego w ramach uprawnień z gwarancji. Kupujący może skorzystać z wzoru druku reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu - Załącznik nr 2 (Formularz reklamacyjny).

6. Wadą Towaru nie są:


a) naturalne zużycie Towaru w związku z jego użytkowaniem przez Kupującego;

b) uszkodzenia mechaniczne, obicia, otarcia i inne uszkodzenia powstałe z winy Kupującego;

c) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru, złego dopasowania;

d) uszkodzenia powstałe w wyniku braku właściwej pielęgnacji, konserwacji; itp.

e) uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania Towaru przez Kupującego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Sprzedający winien ustosunkować się do złożonej reklamacji przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z treścią reklamacji.


8. W razie uznania zgłoszonej reklamacji co do zakupionego Towaru za zasadną Sprzedawca jest zobowiązany do jego naprawy lub wymiany na nowy bądź zwrotu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy przez Kupującego w ramach odstąpienia od umowy, gdy Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę a zaistniała wada Towaru jest istotna.
Istnieje możliwość odstąpienia od umowy i tym samym zwrotu środków w sytuacji gdy wada towaru jest istotna, a Sprzedawca nie może skorzystać ze swoich kontr uprawnień bowiem poprzednio Towar był wymieniany lub naprawiany. W sytuacji gdy wada jest nieistotna nawet zakładając, że towar poprzednio był wymieniany lub naprawiany kupującemu przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżenie ceny zakupionego towaru.


9. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi wyłącznie Sprzedający.

10. W sytuacji gdy zgłoszona reklamacja przez Kupującego okaże się bezzasadna, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Kupującego, jednocześnie wzywając Kupującego do wyboru sposobu przesyłki Towaru doręczonego wraz z reklamacją w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, przy czym koszt przesyłki ponosi wyłącznie Kupujący.


11. W razie braku wyboru sposobu przesyłki przez Kupującego w powyższym terminie, Sprzedawca na koszt Kupującego dokona przesyłki Towaru w wybrany przez siebie sposób. Odpowiedzialność Sprzedawcy za przypadkową utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Towaru zostaje całkowicie wyłączona.

12. Skorzystanie przez Kupującego z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji w żaden sposób nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.


13. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży przed dniem 25 grudnia 2014 r., z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.). W sytuacji odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji względem Kupującego nie będącego Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży przed dniem 25 grudnia 2014 r., stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 
§ 8. POZASĄDOWE
SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sadów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sadów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214),
b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected]
d) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


§9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane dane osobowe, jest Fabryka Futbolu Paweł Lewandowski z siedzibą w Zamościu przy ul. Reja 21 będąca właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.fabrykafutbolu.net

2. Fabryka Futbolu Paweł Lewandowski przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ;

3. Fabryka Futbolu Paweł Lewandowski gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych : prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

4. Szczegółowe informacje o sposobie, w jaki dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane przez Fabryka Futbolu Paweł Lewandowski znajdują się pod adresem: https://fabrykafutbolu/content/17-polityka-prywatnosci

 §10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego , które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Kupującemu uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku. Każda zmiana Regulaminu wymaga zamieszczenia na stronie Sklepu Internetowego, informacji o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem takiej zmiany oraz Kupujący zostaną poinformowani drogą elektroniczną o przewidywanej zmianie Regulaminu i jego treści.

Załączniki (także w emailu potwierdzającym zakup):

  1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,

  2. Załącznik nr 2 – Zgłoszenie Reklamacyjne,

  3. Załącznik nr 3 – Zasady odstąpienia od Umowy Sprzedaży.