Wymiana/Zwrot

[html-box id=1]


WYMIANA

1. Kupujący ma prawo do wymiany zakupionego w Sklepie Produktu/ów, w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu jego otrzymania

2. Nie dokonujemy wymiany Produktów:

- przesłanych po terminie określonym w pkt. 1
- bez dołączonych dokumentów sprzedaży (paragon lub faktura VAT)
- przy których Kupujący dokonał zerwania fabrycznych metek
- noszących ślady użytkowania
- spersonalizowanych zgodnie z indywidualnym życzeniem Konsumenta (na których wykonano haft lub nadruk)

3. Zakupiony towar w celu jego wymiany należy odesłać na własny koszt:

- np. paczką Poczty Polskiej 
- w opakowaniu fabrycznym
- wraz z dowodem zakupu
- na adres :

  Fabryka Futbolu
  ul. M. Reja 21
  22-400 Zamość

4. Fabryka Futbolu Paweł Lewandowski realizuje zobowiązania wobec klientów z tytułu rękojmi i gwarancji towarów zakupionych w sklepie Fabryka Futbolu prowadzonym przez poprzedniego właściciela.


UWAGA! Opakowanie, pudełko jest nieodzownym elementem produktu i również nie może nosić żadnych oznak zniszczenia. Taśma naklejona bezpośrednio na pudełko produktu niszczy je. Przed odesłaniem/przekazaniem kurierowi, produkt (np. pudełko z obuwiem) należy zapakować w dodatkowe opakowanie tak, żeby w trakcie transportu nie uległ zniszczeniu.

wzór formularza wymiany:


ZWROT / Odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego Produktu.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę pod adresem:

- Fabryka Futbolu ul. M. Reja 21 22-400 Zamość
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
- Konsument może przesłać informację o odstąpieniu od umowy wraz z odsyłanym Produktem/i bezpośrednio na adres Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, w tym koszty dostarczenia Towaru, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy o prawach konsumenta.

4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na wskazany przez Konsumenta, w formularzu odstąpienia od umowy, numer rachunku bankowego. Konsument nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy).
Koszty te nie podlegają zwrotowi.
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

6. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu od Konsumenta.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.

8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy, gdy:

- przedmiot świadczenia nosi widoczne ślady jego użytkowania, wówczas Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
- przedmiot świadczenia jest wykonany według szczególnej specyfikacji Konsumenta (dotyczy w szczególności spersonalizowania Produktu, poprzez wykonanie na nim przez sprzedawcę nadruku lub naszycia według indywidualnego życzenia Konsumenta) . W takim przypadku Konsument jest informowany przez Sprzedawcę o braku możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez akceptacje warunków wykonania usługi.

Reklamacje

Zasady zgłaszania reklamacji dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.


1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad. i stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 - 576.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną - rękojmia.

Za wady fizyczne należy w szczególności uznać, gdy sprzedany produkt:
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego,
- nie nadaje się do celu, o którym Kupujący był poinformowany przez Sprzedawcę przy zawarciu umowy.

Wada prawna :
- sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osób trzecich
- jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

3. Jeżeli wada zakupionego Produktu została stwierdzona przed upływem roku od chwili jego wydania, domniemywa się, że istniała ona już w dniu jego wydania.

4. Jeżeli wada fizyczna Produktu została stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili jego wydania, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi

5. Reklamacje Konsument zgłasza poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres

Fabryka Futbolu
ul. M. Reja 21
22-400 Zamość


Towar musi być czysty i suchy.

6. Do reklamowanego Produktu Konsument jest zobowiązany dołączyć dowód zakupu (paragon lub Faktura) oraz opis wady jaka się ujawniła w Produkcie wraz z określeniem żądania przewidzianego w ramach rękojmi.

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy wada jest nieistotna.

8. Wadą Produktu nie są :
- naturalne zużycie Produktu w związku z jego użytkowaniem przez Konsumenta
- uszkodzenia mechaniczne, obicia, otarcia i inne
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru, złego dopasowania,
- uszkodzenia powstałe w wyniku braku właściwej pielęgnacji, konserwacji; itp.
- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem

9. Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę

10. Sprzedający winien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną

11. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający

12. Bezzasadne zgłoszenie reklamacji odsyłane jest na koszt Konsumenta - 16,00 zł brutto wraz z 23% podatkiem VAT


wzór formularza reklamacyjnego:

kontakt / informacje :
tel. : 533 764 367
e-mail : [email protected]


Zamość, dnia 25 grudnia 2014
___________________________


Zasady zgłaszania reklamacji dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r.

 

1. Wszystkie towary zakupione w naszej firmie są objęte gwarancją producenta na okres jednego roku

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta w zakupionym towarze, jakie zostały ujawnione w w /w okresie

3. Nie podlegają gwarancji:
- naturalne zużywanie się towarów
- uszkodzenia mechaniczne
- obicia, otarcia i inne
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru; dopasowania; brakiem właściwej pielęgnacji, konserwacji; itp.
- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem

4. Towar, w którym ujawniła się wada w trakcie jego użytkowania należy odesłać na adres:

Fabryka Futbolu
ul. M. Reja 21
22-400 Zamość

- w opakowaniu fabrycznym / o ile jest to możliwe /
- z dowodem nabycia go w naszej firmie / faktura VAT - oryginał /
- złączając kartkę z następującymi informacjami :
* jaką wadę ma towar
* dane adresowe / imię , nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji /
* numer telefonu kontaktowego

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich otrzymania

6. Uznane reklamacje, po usunięciu wady bądź wymianie na nowy produkt odsyłane są na koszt firmy Fabryka Futbolu Paweł Lewandowski

7. Reklamacje oddalone, odsyłane są na koszt Kupującego / 16,oo zł kwota zawiera 23% podatku VAT /
wraz z uzasadnieniem decyzji

wszelkie pytania prosimy kierować:

kontakt / informacje:
tel.: 533 764 367
e-mail: [email protected]