Wymiana/Zwrot/Reklamacje

Wymiana1. Kupujący ma prawo do wymiany zakupionego w Sklepie Produktu/ów, w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu jego otrzymania

2. Nie dokonujemy wymiany Produktów:

- przesłanych po terminie określonym w pkt. 1
- bez dołączonych dokumentów sprzedaży (paragon lub faktura VAT)
- przy których Kupujący dokonał zerwania fabrycznych metek
- noszących ślady użytkowania
- spersonalizowanych zgodnie z indywidualnym życzeniem Konsumenta (na których wykonano haft lub nadruk)

3. Zakupiony towar w celu jego wymiany należy odesłać na własny koszt:

- np. paczką Poczty Polskiej 
- w opakowaniu fabrycznym
- wraz z dowodem zakupu
- na adres :

  Fabryka Futbolu
  ul. M. Reja 21
  22-400 Zamość

4. Fabryka Futbolu Paweł Lewandowski realizuje zobowiązania wobec klientów z tytułu rękojmi i gwarancji towarów zakupionych w sklepie Fabryka Futbolu prowadzonym przez poprzedniego właściciela.


UWAGA! Opakowanie, pudełko jest nieodzownym elementem produktu i również nie może nosić żadnych oznak zniszczenia. Taśma naklejona bezpośrednio na pudełko produktu niszczy je. Przed odesłaniem/przekazaniem kurierowi, produkt (np. pudełko z obuwiem) należy zapakować w dodatkowe opakowanie tak, żeby w trakcie transportu nie uległ zniszczeniu.

wzór formularza wymiany:


Zasady zwracania zakupów

szybki zwrotJeśli zamówiony produkt okazał się nietrafiony, możesz go w łatwy sposób zwrócić. Wystarczy, że skorzystasz z naszej strony zwrotu zakupów, dostępnej pod poniższym przyciskiem
 szybki zwrot

Wybierasz produkty do zwrotu

Możesz zwrócić wszystkie produkty lub tylko niektóre z nich, masz na to 14 dni.

Określasz szczegóły przesyłki

Pakujesz produkty do paczki, wybierasz opcję dostawy i opłacasz przesyłkę zwrotną.

Odsyłasz paczkę

Przekazujesz przesyłkę zwrotną kurierowi lub zanosisz ją do  wybranego punktu nadania.

Otrzymujesz zwrot pieniędzy

W ciągu 14 dni otrzymujesz zwrot pieniędzy, o czym zostaniesz poinformowany mailowo.


Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Pamiętaj jednak, że towar nie może posiadać śladów użytkowania. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie fizycznie otrzymałeś/otrzymała zakupiony towar. Za jednoznaczne oświadczenie uznajemy zarejestrowanie zwrotu na naszej stronie zwrotu zakupów (i taką formę rekomendujemy). Jeśli wolisz, możesz przesłać oświadczenie o odstąpieniu pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub tradycyjną na adres:

Fabryka Futbolu Paweł Lewandowski
ul. Mikołaja Reja 21
22-400 Zamość

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


Zwrot pieniędzy

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym sklepie),w terminie 14 dni, w którym otrzymaliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dostarczenia dowodu ich odesłania.
Jeśli wybierzesz zwrot za pośrednictwem naszej strony do zwrotu zakupów, dowodem potwierdzającym odesłanie zwracanych towarów będzie status przesyłki zwrotnej, który otrzymamy automatycznie po zgłoszeniu zwrotu.
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazisz zgodę na inne rozwiązanie.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta z tego tytułu odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

Zwrot towaru

Zwracane przedmioty należy odesłać lub przekazać do naszego sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy (prosimy o załączenie oryginały paragonu). Termin uznajemy za zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
Koszt odesłania towaru do naszego sklepu ponosi osoba zwracająca.

Zwracane przedmioty należy odesłać na adres:
Fabryka Futbolu Paweł Lewandowski
ul. Mikołaja Reja 21
22-400 Zamość

wzór formularza zwrotu:
Reklamacje

Zasady zgłaszania reklamacji dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.


1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad. i stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 - 576.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną - rękojmia.

Za wady fizyczne należy w szczególności uznać, gdy sprzedany produkt:
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego,
- nie nadaje się do celu, o którym Kupujący był poinformowany przez Sprzedawcę przy zawarciu umowy.

Wada prawna :
- sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osób trzecich
- jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

3. Jeżeli wada zakupionego Produktu została stwierdzona przed upływem roku od chwili jego wydania, domniemywa się, że istniała ona już w dniu jego wydania.

4. Jeżeli wada fizyczna Produktu została stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili jego wydania, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi

5. Reklamacje Konsument zgłasza poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres

Fabryka Futbolu
ul. M. Reja 21
22-400 Zamość

Towar musi być czysty i suchy.

6. Do reklamowanego Produktu Konsument jest zobowiązany dołączyć dowód zakupu (paragon lub Faktura) oraz opis wady jaka się ujawniła w Produkcie wraz z określeniem żądania przewidzianego w ramach rękojmi.

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy wada jest nieistotna.

8. Wadą Produktu nie są :
- naturalne zużycie Produktu w związku z jego użytkowaniem przez Konsumenta
- uszkodzenia mechaniczne, obicia, otarcia i inne
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru, złego dopasowania,
- uszkodzenia powstałe w wyniku braku właściwej pielęgnacji, konserwacji; itp.
- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem

9. Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę

10. Sprzedający winien ustosunkować się do złożonej reklamacji na podstawie gwarancji w czasie do 30 dni lub 14 dni, jeżeli zgłaszamy reklamację na podstawie rękojmi. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną. 

11. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający

12. Bezzasadne zgłoszenie reklamacji odsyłane jest na koszt Konsumenta - 20,00 zł brutto wraz z 23% podatkiem VAT


wzór formularza reklamacyjnego:

kontakt / informacje :
tel. : 533 764 367
e-mail : [email protected]


Zamość, dnia 25 grudnia 2014
___________________________


Zasady zgłaszania reklamacji dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r.

 

1. Wszystkie towary zakupione w naszej firmie są objęte gwarancją producenta na okres jednego roku

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta w zakupionym towarze, jakie zostały ujawnione w w /w okresie

3. Nie podlegają gwarancji:
- naturalne zużywanie się towarów
- uszkodzenia mechaniczne
- obicia, otarcia i inne
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru; dopasowania; brakiem właściwej pielęgnacji, konserwacji; itp.
- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem

4. Towar, w którym ujawniła się wada w trakcie jego użytkowania należy odesłać na adres:

Fabryka Futbolu
ul. M. Reja 21
22-400 Zamość

- w opakowaniu fabrycznym / o ile jest to możliwe /
- z dowodem nabycia go w naszej firmie / faktura VAT - oryginał /
- złączając kartkę z następującymi informacjami :
* jaką wadę ma towar
* dane adresowe / imię , nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji /
* numer telefonu kontaktowego

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich otrzymania

6. Uznane reklamacje, po usunięciu wady bądź wymianie na nowy produkt odsyłane są na koszt firmy Fabryka Futbolu Paweł Lewandowski

7. Reklamacje oddalone, odsyłane są na koszt Kupującego / 16,oo zł kwota zawiera 23% podatku VAT /
wraz z uzasadnieniem decyzji

wszelkie pytania prosimy kierować:

kontakt / informacje:
tel.: 533 764 367
e-mail: [email protected]